Algemene voorwaarden


1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst tekent, wordt u (hierna het “Lid”) lid van sportinstituut Kam Lung.

2. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Kam Lung.

2.2. Kam Lung is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Kam Lung te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap

3.1 Aanmelding als lid geschiedt door het inschrijfformulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven nadat u het inschrijfformulier heeft ondertekend. De contractduur is minimaal drie maanden. Het Lid ontvangt een kopie van de inschrijving. Een pasfoto is verplicht. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,-. borg voor ledenpas: € 5,-.

3.2. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij inschrijving het recht om aan Kam Lung mee te delen dat hij / zij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de inschrijving.

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Kam Lung worden overgedragen.

3.4. Kam Lung behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen. Kam Lung zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

3.5.Toegang tot een van de Kam Lung vestigingen kan geweigerd worden wanneer u niet kan aantonen dat u als lid geregistreerd staat. Bij Kam Lung evenementen kan tevens om een geldige legitimatiebewijs gevraagd worden.

3.6. Het Lid mag, indien gewenst, gedurende de openingstijden trainen bij alle Kam Lung vestigingen. Meer informatie over diverse soorten abonnementen en Kam Lung vestigingen is te vinden op de site: www.kamlung.nl

3.7. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt u op de wachtlijst geplaatst. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht van Kam-Lung zodra uw lidmaatschap kan aanvangen.

3.8. Als een aanmelding geschiedt via de werkgever (conditie/bedrijfsfitness e.d.), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van de deelnemers krijgt de werkgever van Kam Lung een bevestiging van inschrijving samen een deelnemerslijst en kopieën van de inschrijfformulieren.

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst per kwartaal of per jaar.

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst, en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Kam Lung, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten alsmede borg voor gebruik van het pasje dienen bij inschrijving contant te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de overeenkomst nietig verklaard kan worden.

4.4. Kam Lung behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via automatische incasso.

4.5. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Kam Lung stornokosten in rekening brengen.

4.6. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Kam Lung te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Kam Lung tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.7. Indien Kam Lung over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Kam Lung het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Kam Lung tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau, is c.q. zal worden voldaan.

4.8. Kam Lung biedt korting aan bij het aangaan van een familie abonnement (3 of meer gezinsleden). Het Lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor korting. Alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan Kam Lung mede te delen. Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van zes maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van Kam Lung. Als het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen veertien dagen na het verzoek van Kam Lung of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van zes maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief geeft het Lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend. In het geval van jeugdlidmaatschappen zal in het jaar dat een jeugdlid een leeftijdsgrens overschrijdt, en dus ook meer lidmaatschapsgeld dient te betalen overeenkomstig zijn/haar nieuwe leeftijdscategorie, dit nieuwe lidmaatschapsgeld automatisch worden doorberekend en kan de overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.

4.9. Het Lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

4.10. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Kam Lung is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging wordt het Lid hiervan in kennis gesteld.

4.11. Kam Lung is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

4.12. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of -activiteiten, die aangeboden worden door Kam-Lung, vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

5. Privacy

5.1. Kam Lung verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5.2. Kam Lung verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Kam Lung en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van het Bedrijf.

5.3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Kam Lung kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Kam Lung.

6. Lidmaatschapspas

6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van Kam Lung en is strikt persoonlijk.

6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de faciliteiten van Kam Lung op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.

6.3. Kam Lung is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.

6.4. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan Kam Lung te worden gemeld. Kam Lung zal de kosten voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.

6.5. Het Lid kan op verzoek een FIMAC en/of Kam Lung Budopas aanvragen. Met deze pas kan korting verkregen worden op FIMAC en/of Kam Lung evenementen. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Budo pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Kam-Lung Budopas kan een nieuwe pas verkregen worden. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht bij het Lid.

6.6. Het lidmaatschapspas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Kam-Lung vestigingen worden geweigerd. Kam-Lung is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

7. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

7.1. Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

7.2. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegformulier, dat uitsluitend bij Kam Lung verkrijgbaar is, of middels een opzegbrief. Het opzegformulier dient bij Kam Lung te worden ingevuld en ingeleverd samen, en in overleg, met één van de medewerkers van Kam Lung. De kopie van dit gezamenlijk ingevulde en ondertekende formulier, dient tevens als bewijs van de aanvraag tot opzegging voor het Lid.

7.4. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen adviseert Kam Lung

deze per aangetekende post te verzenden of te overhandigen bij medewerkers van Kam Lung zelf.

7.5. Een lidmaatschap kan worden beëindigd na minimaal drie maanden lidmaatschap.

7.6. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Kam Lung- deugdelijk bewijs vereist is.Voor de in dit artikel 7.5 genoemde gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Voor een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is Kam Lung bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.

7.7. Kam Lung mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

b. als het Lid de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;

c. in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;

d. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

7.8.Kam-Lung behoudt zich het recht om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de docent, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

8. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Kam Lung het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een

medische verklaring of ander – ten genoegen van Kam Lung- deugdelijk bewijs.

8.2. Voor iedere opschorting is Kam Lung bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.

8.3. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

8.4. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

8.5. Na opschorting is het Lid niet opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

9. Openingstijden

9.1. Kam Lung is bevoegd om de faciliteit geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

9.2. Kam Lung is bevoegd de openingstijden, trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9.3. Kam Lung is bevoegd de in de overeenkomst vermelde locatie/faciliteit voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

9.4. Indien de in de overeenkomst vermelde locatie om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een van de andere locaties van Kam Lung kan sporten, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, voor de duur van de verhindering.
10. Informatieverplichting

10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres of bank gegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Kam Lung te worden doorgegeven.

10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Kam Lung kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht worden aan het Lid.

11. Personal Training

11.1. Kam Lung, dan wel derden, biedt zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen. Ook sommige aangeboden sporten (o.a. Tai Chi) zit niet in het lidmaatschap inbegrepen. Het Lid wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Het gebruik maken van de apparatuur/materialen, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij Kam-Lung, is geheel voor eigen risico van het lid.

12.2. Kam Lung (en haar docenten/trainers) is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Kam Lung of haar leidinggevenden.

12.3. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Kam Lung, noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging en/of diefstal van goederen op het grondgebied van de sportschool.

13. Huisreglement

13.1. Het Lid is bekend met de door Kam Lung gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn zichtbaar aanwezig op de sportschool en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie . Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven en hiernaar te handelen.

13.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

13.3. Het Lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de zonnebank strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen.

13.4. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Kam-Lung vestiging staan op de website www.kamlung.nl en/of kunt u desgewenst opvragen bij een van de Kam-Lung vestigingen.

14. Slotbepalingen

14.1. Op alle door Kam Lung gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.2. Overeenkomsten tussen het Lid en Kam Lung kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

15.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

15.4. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Kam-Lung, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Kam-Lung is gevestigd

15.5. Door uw inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Kam-Lung te accepteren.